1. Reklamáciu je nutné uplatniť bez odkladu akonáhle sa vada prejaví. Ďalšie používanie tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady a znehodnotenie tovaru, pričom to môže byť následok zamietnutia reklamácie.
 2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Životnosť tovaru prosím nezamieňajte so záručnou dobou, tj. doba, po ktorej pri správnom používaní, ošetrovaní a údržby môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, účelu a rozdielnosti používania vydržať.
 4. V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar nie je v zhode s objednaným tovarom alebo ak tovar vykazuje vadu, musí bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predajcu e-mailom alebo telefonicky, a to najneskôr do 5 dní od prevzatia tovaru.
 5. Ak sa u zakúpeného tovaru vyskytne vada, zákazník ma právo túto vadu reklamovať.
 6. Vadou sa rozumie zmena vlastností tovaru, použitie nekvalitného alebo nevhodného materiálu, nedodržanie správneho technologického postupu pri výrobe, alebo zlého konštrukčného riešenia.
 7. Za vadu nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v záručnej dobe dôsledkom nesprávneho užívania, opotrebenia, dôsledkom prirodzených zmien materiálov, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, nesprávnym zásahom alebo poškodením užívateľa či tretej osoby, alebo iného nesprávneho zásahu.
 8. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť MMT Slovakia s.r.o., prevádzkujúca e-shop www.shoesindustries.sk má právo odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému vybaveniu, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb., o opatrení proti prenosným chorobám).
 9. Reklamácia a odstránenie chyby, bude vybavená bez zbytočného odkladu. Najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia.
 10. Zákazník uplatňuje reklamáciu zaslaním tovaru spolu s vyplneným reklamačným listom a kópiou dokladu o nákupe tovaru (faktúry) na adresu: MMT Slovakia s.r.o., Michalská 6 , Bratislava 81101, Slovensko

 

Reklamácie

V prípade poruchy produktu zakúpeného v našom internetovom obchode je tu pre Vás naše reklamačné oddelenie.

Záručná lehota je 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. 

Pri uplatnení záruky je kupujúci povinný predložiť platný záručný list alebo doklad o kúpe. Kupujúci si uplatňuje záruku v servisnom stredisku, alebo u predajcu. V prípade závady, ktorá sa prejaví pred predajom (pri predvádzaní, skúšaní) alebo v prípade 3 rovnakých opakovaných závad alebo 4 rôznych závad uznaných servisom má zákazník právo na výmenu, ak boli dodržané hore uvedené záručné podmienky.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť MMT Slovakia s.r.o. prevádzkujúca e-shop www.shoesindustries.sk je oprávnená odmietnuť prevzatie k reklamačnému vybaveniu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb., o opatrení proti prenosným chorobám).

Záručný list musí obsahovať:

 • potvrdenie predaja (dátum predaja, pečiatka, podpis a adresa predajcu)

Záruka stráca platnosť:

 • ak je záručný list neúplný alebo neoprávnene zmenený
 • ak neoprávnená osoba pozmenila údaje v záručnom liste
 • pri nedodržaní správneho spôsobu používania a údržby výrobku uvedeného v užívateľskej príručke
 • ak sa jedná o mechanické poškodenie spôsobené užívateľom

Ako postupovať pri reklamácii:

Ak Váš tovar javí známky poruchy vzniknutej bez Vášho zavinenia alebo akýchkoľvek vyššie uvedených vplyvov, vyplňte nasledujúci reklamačný formulár, prípadne nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 910 202 200 alebo na e-mailovej adrese info@shoesindustries.com.

Reklamácia musí byť podľa zákona vybavená do 30 kalendárnych dní od jej uplatnenia. V prípade, že závada nebude uznaná ako záručná, budeme Vás informovať o možnosti platenej opravy. V prípade, ak ste si vedomý toho, že na poruchu na Vašom telefóne sa záruka nevzťahuje, neváhajte nás aj tak kontaktovať, ponúkame Vám možnosť opravy za bezkonkurenčné ceny.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
  c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Alternatívne riešenie sporov ARS:

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.